Kerkenraad Kerkenraad

De leiding van de gemeente ligt in handen van de kerkenraad. Die bestaat uit de ambtsdragers van de gemeente: ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en predikanten.

De kerkenraad komt 8 keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan alle zaken die op dat moment van belang zijn voor het reilen en zeilen in de gemeente. De kerkenraad ontwikkelt bijvoorbeeld de langetermijnvisie en het beleidsplan van de gemeente. Daarnaast zorgt de kerkenraad ook dat allerlei praktische pastorale, diaconale, financiële en andere activiteiten goed verlopen. De kerkenraad benoemt ambtsdragers en contactpersonen en voert verder alle taken uit, die de kerkorde van de raad vraagt.

Twee keer per jaar komt de kerkenraad in kleinere vorm bij elkaar. Tijdens die bijeenkomsten onderhouden we het contact met de taak- en werkgroepen in de gemeente, zodat zij hun werk goed kunnen doen en de onderlinge samenhang wordt bevorderd.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en voert in voorkomende gevallen de besluiten van de kerkenraad uit.

Contact: 

 
Elke week koffie. Elke week koffie.
De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 wekelijks de mogelijkheid te bieden om na de dienst koffie, thee of limonade te drinken in het Gorechthuis (of na een Ochtend+-dienst in ’t Schip). U bent vanaf nu dus wekelijks van harte welkom na de dienst!
 
Nieuwjaarsspeech Nieuwjaarsspeech
De volle kerken op kerstavond laten zien dat er in de samenleving nog altijd behoefte is aan een plek waar je, voorbij de waan van de dag, tot bezinning en verdieping kunt komen. De gemeente rond de Gorechtkerk wil zo’n plek zijn: een kerk die mensen perspectief biedt. Zo’n gemeente kunnen wij alleen zijn als we samen bereid zijn onze gaven daarvoor in te zetten.

Dat en meer zei Jolly Kerkstra, voorzitter van de kerkenraad, in haar nieuwjaarsspeech. 

U kunt die hier lezen.
 
Beroepingswerk Beroepingswerk
Ds. Pronk heeft het beroep aanvaard

Met veel plezier laat de kerkenraad weten dat ds. Michiel Pronk uit Leens het op hem uitgebrachte beroep van onze gemeente heeft aanvaard. De komende tijd zal de kerkenraad met ds. Pronk verdere afspraken maken over zijn komst naar onze gemeente. We kijken daar in vertrouwen naar uit!