ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Haren-Onnen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
 Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haren
 Telefoonnummer (facultatief): 050- 537 08 55
 RSIN/Fiscaal nummer: 002658562
 Website adres: www.gorechtkerk.nl
 E-mail:
 Adres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 Postadres: Hortuslaan 1a
 Postcode: 9751 BE
 Plaats: Haren
 

De Gerefomeerde Kerk Haren-Onnen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

[[ Hier kunt eventueel toevoegen een typering of omschrijving van de concrete gemeente, zoals gastvrij, missionair, overeenkomstig het gereformeerd belijden. ]]

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Onder ANBI Beleid, beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. http://haren.protestantsekerk.net/beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2018
De kerkenraad moest in de eerste maand van het jaar de werkzaamheden van de kerkenraad regelen omdat de scriba een aantal maanden uitviel door ziekte. Gelukkig namen kerkenraadsleden een groot deel van het scribaatswerk over,  zodat de continuïteit in het kerkenraadswerk verzekerd was.

De ‘kliederkerk’ werd een succes en wordt in 2019 voortgezet en ook de groep dertig tot vijfenveertig jarigen werd geactiveerd. De TV-uitzendingen van de kerkdiensten werden steeds professioneler uitgevoerd en beter gevolgd.

De  nieuwe kerkorde: Kerk 2025  kwam tot uitvoering en nieuwe onderdelen daarvan kwamen tot stand.  Een en ander vergde wel meer werk voor de (leden van) kerkenraad.

De bestaande samenwerking met de Hervormde Gemeente van Haren –Onnen, zoals beschreven in het verslag over 2017,  werd voortgezet, in gezamenlijke diensten en gemeentetoerusting.

Als gevolg van de nieuwe kerkorde werd ook de nieuwe classis in het leven geroepen. Doordat de classis Groningen-Drenthe zo groot is (ruim 280 kerkelijke gemeenten) werden de oude classes omgevormd tot ‘ringen’, met de bedoeling er geen ‘vergader’ ring van te maken, maar een ontmoeting tussen de gemeenten onderling tot stand te brengen. Een eerste gevolg was een ‘kerkendag’ in Zuidbroek.

In het najaar is ds Ybo Buurma -eerst nog samen met Ds Marja de Jager- begonnen met een belijdeniscatechesatie, waardoor hopelijk  in 2019 door jongeren belijdenis kan worden afgelegd  Fijn dat ook jonge mensen lid willen zijn en worden van de Gorechtkerkgemeenschap.

Na de zomervakantie verraste ds de Jager de kerkenraad en gemeente met de mededeling dat zij een beroep had gekregen van de Protestantse Gemeente van Delfzijl en dat zij voornemens was dat beroep aan te nemen.

Als gevolg van deze mededeling kwam een hele organisatiemachinerie op gang. Allereerst werd geregeld dat preekvoorziening,  die voor 2019 al voor het grootste deel gereed was,  werd aangepast. Daarna werd gezocht en ook gevonden,  in de persoon van ds Harm Jan Meijer, emeritus predikant van de Prot Gemeente Roden, een tijdelijke vervanger voor ds. De Jager tijdens de vacature. En er werd veel werk verzet voor en tijd gestopt in het maken van een profielschets voor een predikant en gemeente en het formeren van uitgangspunten voor een beroepingscommissie. Ook de financiële paragraaf van een beroepingsprocedure werd onder handen genomen, alhoewel er een document lag van de procedure tijdens het beroep op ds. Buurma. De kerkenraad heeft zich duidelijk uitgesproken voor een 80 tot 100 % werkzame predikant. Tijdens de vacature zal ook de pastorie naast de kerk worden opgeknapt en waar nodig geïsoleerd, en afhankelijk van de uitkomst van de beroepingsprocedure tijdelijk verhuurd.

Daar er ook steeds meer gemeenteleden per rolstoel of met een rollator het kerkzaal binnen komen, zal worden gekeken naar de mogelijkheden van automatische deuropeners en hellingbanen  etc. Ook de bestrating van de entree voor de kerkzaal komt daarbij ter sprake.

De kerkenraad vond dat ds De Jager na haar 14 jarig verbintenis met Haren een goed afscheid moest krijgen. Daartoe werd een Afscheidsavondcommissie ingesteld , die zo’n avond moest voorbereiden. Ook de voorbereidingen voor een beroepingscommissie werden opgestart.

Zo is de kerkenraad steeds bezig met het vooruitzien en nagaan waar aan de gemeente behoefte heeft en probeert daarvoor oplossingen te vinden.

juni 2019,  r.j.v.w., scriba

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug